A                       MEDGYESEGYHÁZI „NEBULÓKÉRT” ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTÓ OKIRATA
a módosításokkal egységes szerkezetben

A Schéner Mihály Általános Iskola  (5666, Medgyesegyháza, Luther u. 7.) intézményben folyó oktató- nevelő munka tárgyi-és személyi feltételeinek javítására a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F§ – nak megfelelően  alapítványt hozunk létre:

 1. Az alapítók:
 • Baukó Lászlóné (ln: Horváth Julianna Erzsébet)

5666 Medgyesegyháza, Moravszki utca 38/3

 • Piják Andrásné (ln: Csákabonyi Judit)

5666 Medgyesegyháza, Zsilinszki u. 2/A.

 • Pallagi Sándorné (ln: Pilinszki Ágnes)

5600 Békéscsaba , Tinódi utca 16.

 1. Az alapítvány neve:

                      Medgyesegyházi  „Nebulókért” Alapítvány

 1. Az alapítvány székhelye:

                      5666 Medgyesegyháza, Luther u. 7.

 1. Az alapítvány célja:

A Schéner Mihály Általános Iskola  intézményében folyó oktató-nevelő munka   tárgyi és személyi feltételeinek javítása.

A tárgyi feltételek javítása keretében az alapítvány  támogatást nyújt az intézmény részére a működéshez szükséges iskolai eszközök, felszerelések beszerzésére, a nyári táborok, a tanulmányi kirándulások megszervezésére, a diáksport körök, a diákönkormányzat működésének elősegítésére. Az alapítvány az intézmény részére lehetőségeihez képest biztosítja a fenti témájú pályázatokon való induláshoz szükséges önerőt.

A tanulók kiemelkedő tanulmányi, sport, közösségi, …..stb. területeken elért eredményeinek jutalmazása.

Az alapítók rögzítik, hogy az alapítvány az alább felsorolt közhasznú tevékenységeket a sport, ifjúsági ügyek közfeladathoz kapcsolódóan látja  el  / 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) 15. /, melyet a Medgyesegyháza Városi Önkormányzattal kötött közfeladat-ellátási szerződés szerint végez.

-nevelés és oktatás, készségfejlesztés, ismeretterjesztés

-kulturális tevékenység

-szabadidős  és hobbitevékenység

-egészségügyi tevékenység

-szociális tevékenység: családsegítés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi  esélyegyenlőségének elősegítése, fogyatékkal élők és nagycsaládosok támogatása

              – környezetvédelem

-gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet

-sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.

 1. Az alapítvány jogállása:    

Az alapítvány közhasznú jogállású szervezet, önálló jogi személy. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez; cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait köteles elkülönülten nyilvántartani.  A gazdálkodás során

elért eredményét nem osztja fel, azt  az alapító okiratban meghatározott tevékenységeire fordítja. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az alapítvány váltót, illetve más hitel viszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsát ki.

Az alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet  készíteni, azt a kuratórium elé terjeszteni. A közhasznúsági melléklet  tartalmazza:

 • számviteli beszámolót,
 • költségvetési támogatás felhasználását,
 • a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
 • a cél szerinti juttatások kimutatását,
 • a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
 • a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét illetve összegét,
 • a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
 1. Az alapítvány vagyona:

Az alapítvány vagyona: a törzsvagyon, a számlájára történő befizetések és ennek hozadékai, működéséből származó bevételek, adományozott készpénz, ingó és ingatlan dolgok.

Az alapítók az alapítvány céljára 120.000,- Ft-ot, azaz Egyszázhúszezer forintot helyeznek el, amely az alábbiak szerint oszlik meg:

Baukó Lászlóné                          40.000,- Ft azaz  Negyvenezer forint

Piják Andrásné                            40.000,- Ft azaz  Negyvenezer forint

Pallagi Sándorné                       40.000,- Ft azaz  Negyvenezer forint

Mint alapítványi tőkéhez bármely bel-és külföldi természetes és jogi  személy csatlakozhat, ha a jelen alapítvány céljával egyetért, és azt anyagilag, vagy bármely más módon támogatni kívánja.

Az alapítvány vagyona az alapítványi célok megvalósítása érdekében teljes mértékben felhasználható.

Az alapítványi vagyon felhasználásáról a kuratórium dönt pályázat útján. A pályázatok elbírálásáról, illetve a vagyon felhasználásáról a kuratórium egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal dönt.

 1. Az alapítvány kezelő szerve:

A kuratórium az alapítvány legfőbb döntést hozó szerve, az alapítványi  vagyon kezelője.

Szervezete:

Az alapítvány kuratóriuma 11 főből áll, akiket az alapítók választanak meg határozatlan időtartamra. A kuratóriumban az alapítók – közvetve vagy közvetlenül – az alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást nem gyakorolhatnak.

A kuratórium elnöke: Gácsér Béláné

                                            (5666 Medgyesegyháza, Damjanich u. 65/a)

A kuratórium titkára:   Szigetvári Józsefné

                                              (5666 Medgyesegyháza, Baross u.2/a)

Tagjai:

Kotroczóné Holecz Edit (5667 Magyarbánhegyes Kossuth u. 82.)                        

Kuzmáné Karlik Edit  (5666 Medgyesegyháza, József Attila u. 30.)

Likerné Buzás Edit ( 5666 Medgyesegyháza, Dózsa Gy.u. 53.)

Maulis Pálné (5666 Medgyesegyháza, Zsilinszki u. 28.)

 Mochnács Éva (5666 Medgyesegyháza, Luther u. 17/A.)

 Nagyné Papp Erika (5666 Medgyesegyháza, Tanya 42/a)

 Oraveczné Szöllősi Judit (5666 Medgyesegyháza, Luther u.12.)

 Pleskonics Zsuzsanna (5666 Medgyesegyháza, Petőfi u. 41.)

 Zám Anikó ( 5666 Medgyesegyháza, Jókai utca 25. )

A kuratórium feladata:

 • Képviseli az alapítványt
 • Kidolgozza működésének szabályait, és a pénzeszközök felvételének, valamint felhasználásának módját
 • Irányítja az alapítvány tevékenységét, dönt a támogatások köréről és azok mértétkéről
 • Dönt a kapcsolatok felvétele, a csatlakozás és hozzájárulás, illetve az ilyen vonatkozású ajánlattételek elfogadása kérdésében
 • Dönt az alapítvány éves beszámolójának jóváhagyásáról és s közhasznúsági melléklet elfogadásáról
 • Évente egyszer köteles összegezni a tevékenységét és erről szóló beszámolóját jóváhagyásra az alapítóknak megküldeni
 • Gyakorolja az alkalmazottak feletti munkáltatói jogokat
 • Dönt az alapítóknak történő az alapítvány éves munkájáról való tájékoztatás módjáról

Összeférhetetlenség:

A kuratóriumban nem lehetnek többségben az alapítók és az alapítók a kuratóriumban döntő befolyással sem rendelkezhetnek. Az alapítók nem lehetnek a kuratórium elnöke, a kuratóriumi tagok nem lehetnek az alapítók közeli hozzátartozói, alkalmazottai és egyéb, velük függőségi viszonyban álló személyek.

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján

a., kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b., bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

A kuratórium tagja nem lehet olyan személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetnél töltött be vezető tisztséget, amely úgy szűnt meg, hogy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozást nem egyenlítette ki.

Vezető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok  :

 1. A) Más közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet az alapítvány vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
 2. a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 3. b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 4. c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 5. d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.
 6. B) Nem tölthet be az alapítványnál vezető tisztséget, aki az alapító közeli hozzátartozója.
 7. C) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A kuratóriumi tagság megszűnhet:

 • Felmentéssel
 • Visszahívással
 • Lemondással
 • Elhalálozással.

A kuratórium felelőssége az alapítvány céljára rendelt vagyon leghatékonyabb működtetése, így feladata mindent megtenni annak érdekében, hogy az alapítvány vagyonát a jogszabályoknak és a törvényes lehetőségeknek megfelelően gyarapítsa. Az összes támogatás és bevétel azonban csak a alapítvány céljai által meghatározott körben és módon használható fel.

A kuratórium hatásköre különösen az alábbi kérdésekre terjed ki:

 • Az alapítvány támogatásának elnyerésére pályázati feltételek meghatározása, pályázatok kiírása, a benyújtott pályázatok elbírálása
 • A támogatásban részesülők kijelölése, a támogatás módjának és mértékének meghatározása, döntés az alapító okirat esetleges, az alapítvány céljait nem érintő módosításáról
 • Döntés az alapítvány gazdálkodási körébe tartozó valamennyi kérésről
 • Minden olyan kérdés, amelyet jogszabály vagy jelen alapító okirat a hatáskörébe utal.

A kuratórium gondoskodik a vagyon- az alapítvány alapító okiratában rögzített céljainak    megfelelő felhasználásáról. Az alapítványt természetes és jogi személyek irányában a kuratórium elnöke képviseli  hatóságok  és 3. személy előtt.

A kuratórium működésével kapcsolatosan az alapítvány biztosítja a meghatározott feltételeket. Ennek figyelembe vételével a kuratórium elnöke hívja össze. Az ülés összehívását bármely kuratóriumi tag kezdeményezheti, az összehívásról a kuratórium elnöke gondoskodik. Az összehívás a napirendeket is tartalmazó meghívóval történik, amelyet úgy kell kiküldeni, hogy azt a kuratóriumi tagok az ülést megelőzően legalább 8 nappal kézhez kapják. Ennek hiányában a kuratórium ülését bármely kuratóriumi tag hívja össze.

A kuratórium ülései nyilvánosak. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök és az ülésen részt vett tag hitelesít aláírásával. Csatolni kell hozzá a jelenléti ívet. Az ülésekről készült jegyzőkönyveket bárki számára megtekinthetővé kell tenni. A kuratóriumi ülés határozatképes, ha azon legalább 7 kuratóriumi tag jelen van.

A kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt, aki nem lehet azonos az alapító személyével.

A határozatokat sorszámmal és meghozatala évszámával kell megjelölni. ( pl: 1/2002.)

A kuratórium határozatairól a titkár olyan nyilvántartást vezet, amelyből a döntés tartalma, időpontja és hatálya, illetve a támogatók és ellenzők számaránya megállapítható.

A kuratórium az általa meghozott döntéseket az iskolai hírközlő eszközök felhasználásával (iskolarádió, iskolaújság, faliújság) közzéteszi. Tanévente egyszer a diákok számára tájékoztatást tart éves munkájáról és következő évi terveiről, az alapítvány által támogatott eseményekről, az alapítvány anyagi helyzetéről. Az alapítvány működéséről, szolgáltatási igénybevétele lehetőségeiről és ennek módjáról évente egy alkalommal helyi lapban hirdetményt tesz közzé.

Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén bárki betekinthet, azokból saját költségén másolatot készíthet. A betekintés és az iratmásolás iránti igényt a kuratórium elnökénél kell írásban vagy szóban bejelenteni. A kuratórium elnöke a bejelentéstől számított 8 napon belül biztosítja az érintett számára a betekintés jogának gyakorlásához szükséges feltételeket.

A kuratórium gondoskodik az alapítvány kitűzött céljainak megfelelő működéséről, gondoskodik az alapítványi vagyon lehetőség szerinti gyarapításáról. Tevékenyégéről minden évben köteles tájékoztatni az alapítókat, illetve az alapítványhoz csatlakozókat munkájukról, így különösen az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról. A tájékoztatás lehet általános, de egyéni kérdés felvetésre névre szóló tájékoztatást kell adni. Az éves beszámoló mellett közhasznúsági mellékletet köteles készíteni, amelyet a kuratóriumi ülés elé köteles az éves beszámolóval együtt előterjeszteni.

A közhasznúsági mellékletet bárki megtekintheti, a saját költségére másolatot kérhet belőle.

Az éves beszámoló jóváhagyásának módja:

– az éves beszámolót is tartalmazó közhasznúsági mellékletet minden év március 31-ig az elnök terjeszti a kuratórium elé.

– a beszámolót is tartalmazó közhasznúsági melléklet elfogadásáról a kuratórium dönt.

– a döntésnél a kuratóriumi tagok közül legalább 7 főnek jelen kell lenni, ellenkező esetben új időpont kerül kiírásra.

– a beszámolót is tartalmazó közhasznúsági melléklet jóváhagyásáról a kuratórium nyílt szavazással dönt.

– az elfogadáshoz a kuratóriumi tagok egyszerű szótöbbségére van szükség. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.

Az éves beszámoló közlésének a nyilvánosságáról szóló szabályok:

– a  beszámolót is tartalmazó közhasznúsági melléklet a jóváhagyás után felkerül az alapítvány honlapjára  a   www.medgyesinebulokert.hu  weboldalra.

–  minden év május 31-ig a kuratórium elnöke eljuttatja a beszámolót is tartalmazó közhasznúsági mellékletet a  Magyar Bírósági Hivatal részére, mely megjelenteti a www.birosag.hu oldalon.

– a beszámolót is tartalmazó közhasznúsági melléklet  személyesen megtekinthető az alapítvány székhelyén  az  5666 Medgyesegyháza, Luther utca 7.sz. alatt.                                                                                                                                       

 1. Az alapítványhoz való csatlakozás és ennek feltételei

Az alapítvány nyílt, ahhoz természetes és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak. A csatlakozni kívánó természetes vagy jogi személy erre irányuló szándékát a kuratórium elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozatával kifejezésre juttatja, amelyben meg kell jelölni, hogy milyen formában támogatja az alapítványi célok szerinti tevékenységét. A csatlakozásról a kuratórium dönt. A csatlakozás egyes kérdéseiről az alapítók és a csatlakozó(k) együttműködési megállapodást köthetnek.

Záró rendelkezések

Az alapítók tudomással bírnak arról, hogy az alapítvány alapító okiratának érvényességéhez a Békés Megyei Bíróságon történő nyilvántartásba vételre van szükség.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

Az alapítvány  megszűnésekor az alapítványi vagyon a Schéner Mihály Általános Iskola  (5666 Medgyesegyháza, Luther u. 7. ) intézményt illeti meg.

A módosítás a vastagon szedett részekre vonatkozik a Gyulai Törvényszék  Pk.60.108/2004/…. számú végzésének megfelelően.

Medgyesegyháza, 2018. augusztus 23.

                                                                                                                              elhunyt

Baukó Lászlóné                                 Piják Andrásné                            Pallagi Sándorné

         alapító                                           alapító                                               alapító

 

Ellenjegyezte:

 

 
Add Comment

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Copyright ©2023 .
Do you like this theme? Copy and paste this link into your browser address bar: bit.ly/l3l5lu
Green Nature Theme by Ali Han